<
No : 5  
 
No : 6  
>
 مشاهده مشاهده
   

No : 7  

No : 8  
مشاهده مشاهده

 

فیلم شماره 5 :روتوش چشم قسمت دوم
فیلم شماره 6 : روتوش لب و بیننی . طرز بستن لب . طرز کوچکتر کردن بینی
فیلم شماره 7 : شارپ سازی نهایی عکس بعد از روتوش و ویرایش
فیلم شماره 8 : آگاهی در مورد عکس هایی که برای متهم کردن افراد در اینترنت پخش میکنند