<
No : 29  
 
No : 30  
>
مشاهده  مشاهده
   

No : 31  

No : 32  
مشاهده مشاهده

 

فیلم شماره 29 :  جلوه ایجاد نقاشی در فتوشاپ شامل کار با انواع براش های شبیه قلمو و نیز سایه سازی و جداسازی
فیلم شماره 30 :  ساخت یک تخم مرغ واقعی در فتوشاپ
فیلم شماره 31 :  بستن لب ها و روتوش لب توسط ابزار و دستور puppet warp
فیلم شماره 32 : ساخت یک انیمیشن وسط ابزار و دستور puppet warp