<
No : 33  
 
No : 34  
>
مشاهده مشاهده
   

No : 35  

No : 36 
مشاهده مشاهده

 

فیلم شماره 33 :  استفاده از دستور Puppet Warp  در تغییر فرم و زاویه اندام های بدن
فیلم شماره 34 :  ساخت یک قفل سه بعدی توسط ابزارهای مسیر و رسم برداری و Layer styles
فیلم شماره 35 :  ساخت یک قفل سه بعدی توسط ابزارهای مسیر و رسم برداری و Layer styles
فیلم شماره 36 :  تغییر در اندام های صورت توسط دستور  Perspetive Warp