<
No : 37  
 
No : 38  
>
مشاهده مشاهده
   
   
   

 

فیلم شماره 37 :  دستور Perspective Warp  در تغییر حالت و پرسپکتیو یک قطار و قرار دادن آن روی ریل
فیلم شماره 38 :  دستور Perspective Warp  در تغییر  حالت نما و پرسپکتیو یک ساختمان